Maslowova pyramida lidských potřeb

Maslowova pyramida potřeb – jeden velký omyl

Proč se jen málokdo chová podle Maslowova modelu potřeb? Neměla by podobně rozšířená představa pasovat na většinu populace a být díky tomu použitelná alespoň v některých případech?

O uspořádání lidských potřeb si kdysi vytvořil představu americký psycholog Maslow. Podle jeho teorie byly potřeby uspokojovány od nejnutnějších fyziologických, postupně směrem nahoru až k potřebě seberealizace či sebetranscendence. Potřeby uspořádal do tvaru pyramidy, protože se domníval, že takto vypadá jejich provázanost – věřil, že jedna stojí na druhé a k projevení „vyšších“ potřeb musí být uspokojeny potřeby „nižší“.
Jednou ze zvláštností Maslowova modelu je absence teritoriální potřeby. Nevšiml jsem si, že by se o této naprosto zásadní potřebě zmínil. Přitom každý tuto potřebu má – souvisí například s nutností mít kde spát. Řekněme, že jde o potřebu, která spadá do více stupňů pyramidy a nebylo proto snadné ji přímo někam zařadit.

Maslowova pyramida lidských potřeb
Maslowova pyramida – zdroj: kniha Chování zákazníka (J. Vysekalová)

S prvním stupněm nelze než souhlasit. Nejsilnější motivací je hluboce zakódovaná potřeba přežití a ta nutně závisí na přežití fyzické schránky. Dýchání a krevní oběh jsou provázané a v hierarchii potřeb jde o potřeby nejzákladnější, nejdůležitější a zcela neodvratné, alespoň má-li být zachován váš život. (Stačí se zamyslet nad tím, jak dlouho vydržíte bez dýchání.) Je možné uplatnit tuto informaci v praxi v roli manažera? Lze regulovat chování škrcením potřeb? Možná se o to občas někdo pokusí fyzickým přiškrcením podřízeného pracovníka (nebo naopak pracovník přiškrcením nadřízené osoby). V praxi však nelze očekávat zvýšení efektivity práce ani „škrcením“ dalších základních potřeb jako je žízeň, hlad, tělesná teplota, vylučování, odpočinek (zejména spánek). Ze základních potřeb lze „přiškrtit“ snad jen sex, protože tato potřeba, byť je velmi silná, by podmínky na pracovišti poněkud zkomplikovala. Ovlivňovat základní patro domnělé pyramidy však lze skrze sociální interakce anebo i přímo a sice co nejlepším uspokojením (namísto škrcení).

Podle Maslowova jsou další potřeby aktivovány až po dostatečném zabezpečení potřeb základních. Je poměrně pravděpodobné, že se u vás bude například jen těžko aktivovat potřeba emočního zážitku z umění, když nebudete mít kde bydlet a co jíst. Avšak není jisté, zda se ta potřeba vůbec objeví, uspokojíte-li všechny základní potřeby a už vůbec není jisté, v jakém pořadí se „vyšší“ potřeby objeví. Pyramida s největší pravděpodobností není žádnou pyramidou, ale jenom nepravidelným shlukem či obrazem našich interakcí s vnějším i vnitřním světem.

Motivované chování má směřovat k dosahování výhod či příjemného a vyhýbání se nepříjemnému. Pocit hladu je po několika dnech jednoznačně nepříjemný. Biologicky užitečné chování je ihned odměňováno uvolňováním nepatrného množství drogy. Tělo vás za užitečné chování odměňuje. Najíte se a je vám díky podráždnění vhodných nervových center dobře. Někteří lidé ale nevědí kdy s jedením přestat. Máte nechráněný sex a je to velmi příjemné. Naštěstí při tom není vždy uspokojena i původní – reprodukční potřeba. Napijete se alkoholu a cítíte uvolnění. A opět – někteří lidé neví jak (nebo nemohou) s pitím alkoholu přestat. Není vám na tom všem něco alespoň trochu podezřelé? Článek pokračuje na další straně …