Pětifaktorový model osobnosti

Pětifaktorový model osobnosti (též Big Five), je jeden z nejrozšířenějších modelů v psychologii pro popis lidské osobnosti. Identifikuje pět základních rozměrů osobnosti ve snaze objevit které dovednosti mají největší vliv na úspěch.


O jaké rozměry se tedy jedná?

 1. Otevřenost vůči zkušenostem (Openness to Experience):
  • Tento rys se týká míry, do jaké je jedinec otevřený novým zkušenostem a neobvyklým nápadům. Největší vliv na otevřenost zde má pravděpodobně schopnost pracovat s neznámem a objevení emoční podstaty strachu z neznáma.
  • Charakteristiky: Kreativita, imaginace, vnímavost k umění a kráse, preferování různorodosti a nových zážitků.
  • Lidé s vysokou otevřeností jsou obvykle zvědaví, mají široký rozsah zájmů a jsou otevření novým myšlenkám a změnám.
 2. Svědomitost (Conscientiousness):
  • Tento rys zahrnuje míru organizovanosti, pečlivosti a spolehlivosti jedince.
  • Charakteristiky: Dobrá sebekontrola, pečlivé plánování, sebedisciplina, přesnost, spolehlivost a schopnost dosahovat cílů.
  • Vysoká svědomitost je spojena s pevným pracovním postojem a schopností dodržovat normy a pravidla.
 3. Extraverze (Extraversion):
  • Tento rys popisuje míru, do jaké se jedinci cítí pohodlně a energizováni při interakcích s ostatními.
  • Charakteristiky: Společenskost, energičnost, pozitivní emoce, hledání stimulace v přítomnosti ostatních.
  • Extravertovaní lidé obvykle vyhledávají dobrodružství. Bývají společenští a rádi jsou ve středu pozornosti.
  • Opakem je intraverze, kterou mívají většinou lidé s rozvinutější představivostí a rušnějším interním dialogem, což má za následek nedostatečný rozvoj komunikačních sebe-vyjadřovacích dovedností, jejímž důsledkem je jistá společenskou neohrabanost.
  • Pro příklad lze uvést, že extravertní jedinci mají dobré předpoklady být politikem, a intravertní jedinci mají předpoklad být schopnými poradci politiků. Politik by měl být pouze komunikátor svých poradců, protože oni nemohou z principu své myšlenky kvalitně vykomunikovat, v nejlepším případě jen jako spisovatelé, a politik zase nemá většinou rozvinutou hlubší inteligenci a schopnost přemýšlet v širokém záběru, ale umí upoutat pozornost a komunikovat, verbálně předávat myšlenky, vést druhé.
 4. Přívětivost (Agreeableness):
  • Tento rys odráží míru soucitu, empatie a kooperativnosti jedince vůči ostatním.
  • Charakteristiky: Altruismus, důvěřivost, empatie, schopnost spolupracovat a soucítit s ostatními.
  • Lidé s vysokou mírou přívětivosti jsou obvykle považováni za laskavé, ohleduplné a ochotné pomáhat.
 5. Neuroticismus (Neuroticism):
  • Tento rys se týká míry emocionální stability a schopnosti čelit stresu.
  • Charakteristiky: Úzkostlivost, sklon k depresivním náladám, snadné rozrušení, pocity zranitelnosti.
  • Vysoký neuroticismus může vést k problémům s emocionální regulací a větší náchylnosti k negativním emocím.

Každý z těchto pěti rysů existuje na kontinuu, což znamená, že každý člověk se může v různé míře projevovat na různých místech spektra každého rysu. Model Big Five je užitečný pro pochopení celkové struktury osobnosti, jakož i pro predikci různých aspektů lidského chování a interpersonálních vztahů. Nicméně jde pouze o psychologický model, takže to berte s rezervou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *